İDEYA MÜƏLLİFLƏRİ

ELNUR MARAT oğlu ALLAHVERDİYEV

Milli Məclisin deputatı

SOLTAN TEYMUR oğlu MƏMMƏDOV

Milli Məclisin deputatı

Yüklə
2023-CÜ İL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA “HEYDƏR ƏLİYEV İLİ” ELAN EDİLMİŞDİR

"HEYDƏR ƏLİYEV. 100 FAKTIN TARİXİ"

  • KİTAB HAQQINDA

    Kitabda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müasir Azərbaycan Respublikasının qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki roluna dair 100 mühüm hadisə və tarixi fakt yer almışdır.

    Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci və ikinci dövrlərdə, habelə Sovet İttifaqında məsul vəzifədə və Naxçıvanda fəaliyyətdə olduğu illərdə Azərbaycan xalqının böyük dəstəyinə arxalanaraq, gərgin mübarizə nəticəsində dövlət müstəqilliyinin əbədi, daim, dönməz olması üçün müstəsna xidmətlər göstərmişdir.

    Kitabda Ümummilli Liderin dövlətçilik fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən 100 ən əlamətdar olanı seçilmiş, onun müsahibələrinə, çıxışlarına və bəyanatlarına, eləcə də səfərlərinə və müxtəlif görüşlərinə toxunulmuşdur.

    Kitab “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində ərsəyə gətirilmiş və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

MƏNBƏLƏR

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏLƏR

1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində). Bakı, “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi – 2007
2. Azərbaycan XX əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında, Bakı, Yeni Nəşrlər Evi – 2001
3. Azərbaycan. Oktyabr – 94, mart – 95: Qəsd: Dövlət çevrilişi cəhdlərinin xronikası. Bakı, Azərnəşr – 1995
4. Azərbaycan nefti dünya siyasətində: 5 cilddə. Bakı, “Azərbaycan” Nəşriyyatı – 1997-1998
5. Azərbaycan Respublikası: 1991–2001, Bakı, XXI – Yeni Nəşrlər Evi – 2001
6. Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr. 1993–2013-cü illər. Bakı: Azərnəşr.
7. Əsrlərə bərabər illər – 1969-1999: Faktlar və rəqəmlər. Bakı – 1999
8. Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Naxçıvan Ensiklopediyası. Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası – 2002
9. Əliyev İ. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Bakı, “Azərnəşr” – 1997
10. Heydər Əliyev – Ali Sovetin sədri: I, II və III cildlər: Parlament iclaslarının stenoqramları: Bakı – 2023
11. Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı – 2003
12. Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: 2 hissədə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi. Bakı – 2001
13. Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı / Red.: B.Nəbiyev. Bakı, “Elm” nəşriyyatı – 1998
14. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində: 2 cilddə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi. Bakı – 2001.
15. Hüseynova L. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri. Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı – 2011.
16. Qasımlı M. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti. (1991–2003). II hissə. Bakı – 2015
17. Qasımlı M. Heydər Əliyev– istiqlala gedən yol (1969-1987– ci illər). Bakı-2006
18. Qasımlı İ., İldırım U. Heydər Əliyev bioqrafiyası. Bakı, “Dünya” nəşriyyatı – 1998
19. Mahmudov Y. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti. Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı – 2002
20. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gənclərinin I -Forumunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi. Bakı, Hərbi Nəşriyyat – 1996.
21. Naxçıvan: (Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinə həsr olunur). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı – 1998
22. Алиев Гейдар Алирза оглы // Большая Советская Энциклопедия: T. 1. M.: БСЕ, Издательство “Советская Энциклопедия” – 1970
23. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı – https://president.az/
24. İşlər İdarəsi Prezident Kitabxanası – https://heydaraliyev.preslib.az/
25. Heydər Əliyev Fondunun rəsmi internet saytı – https://heydar-aliyev-foundation.org/az
26. Heydər Əliyev Mərkəzinin rəsmi internet saytı – https://heydaraliyevcenter.az/
27. Milli Məclisin rəsmi internet saytı – https://meclis.gov.az/
28. Azərbaycan Dövlət İnforimasiyma Agentliyinin elektron foto arxivi https://photo.azertag.az/archive-all
29. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin elektron bazası – https://e-qanun.az/
30. Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin internet saytı: https://aliyevheritage.org/
31. “Qarabağ Mərkəzi” layihəsinin rəsmi saytı – https://story.karabakh.center/az/heyder-eliyev-ve-1970-80-ci-illerde-qarabag-meselesi

×