АВТОРЫ ИДЕИ

ЭЛЬНУР МАРАТ оглу АЛЛАХВЕРДИЕВ

Депутат Милли Меджлиса

СОЛТАН ТЕЙМУР оглу МАМЕДОВ

Депутат Милли Меджлиса

Yüklə
2023 ГОД В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБЪЯВЛЕН «ГОДОМ ГЕЙДАРА АЛИЕВА»

ГЕЙДАР АЛИЕВ. ИСТОРИЯ 100 ФАКТОВ

  • О КНИГЕ

    В книге представлены 100 важных исторических фактов о роли общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современной Азербайджанской Республики, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева в истории Азербайджана.

    Великий лидер Гейдар Алиев в первый и второй периоды руководства Азербайджаном, в годы работы на ответственной должности в Советском Союзе, а также деятельности в Нахчыване, опираясь на большую поддержку азербайджанского народа, вел напряженную борьбу во имя будущего нашей страны. Ему принадлежат исключительные заслуги в том, что наша государственная независимость является вечной, постоянной, необратимой.

    В книге повествуется о наиболее значимых из основных направлений государственной деятельности общенационального лидера, приводятся его интервью, выступления и заявления, а также информация о визитах и различных встречах.

    Книга издана в рамках «Года Гейдара Алиева» и предназначена для широкой читательской аудитории.

ИСТОЧНИКИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində). Bakı, “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi – 2007

2. Azərbaycan XX əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında, Bakı, Yeni Nəşrlər Evi – 2001

3. Azərbaycan. Oktyabr – 94, mart – 95: Qəsd: Dövlət çevrilişi cəhdlərinin xronikası. Bakı, Azərnəşr – 1995

4. Azərbaycan nefti dünya siyasətində: 5 cilddə. Bakı, “Azərbaycan” Nəşriyyatı – 1997-1998

5. Azərbaycan Respublikası: 1991–2001, Bakı, XXI – Yeni Nəşrlər Evi – 2001

6. Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr. 1993–2013-cü illər. Bakı: Azərnəşr.

7. Əsrlərə bərabər illər – 1969-1999: Faktlar və rəqəmlər. Bakı – 1999

8. Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Naxçıvan Ensiklopediyası. Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası – 2002

9. Əliyev İ. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Bakı, “Azərnəşr” – 1997

10. Heydər Əliyev – Ali Sovetin sədri: I, II və III cildlər: Parlament iclaslarının stenoqramları: Bakı – 2023

11. Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı – 2003

12. Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: 2 hissədə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi. Bakı – 2001

13. Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı / Red.: B.Nəbiyev. Bakı, “Elm” nəşriyyatı – 1998

14. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində: 2 cilddə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi. Bakı – 2001.

15. Hüseynova L. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri. Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı – 2011.

16. Qasımlı M. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti. (1991–2003). II hissə. Bakı – 2015

17. Qasımlı M. Heydər Əliyev – istiqlala gedən yol (1969–1987-ci illər). Bakı – 2006

18. Qasımlı İ., İldırım U. Heydər Əliyev bioqrafiyası. Bakı, “Dünya” nəşriyyatı – 1998

19. Mahmudov Y. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti. Bakı,“Təhsil”nəşriyyatı–2002

20. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gənclərinin I Forumunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi. Bakı, Hərbi Nəşriyyat – 1996.

21. Naxçıvan: (Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinə həsr olunur). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı – 1998

22. Алиев Гейдар Алирза оглы // Большая Советская Энциклопедия: T. 1. M.: БСЕ, Издательство “Советская Энциклопедия” – 1970

23. Официальный интернет-сайт Президента Азербайджанской Республики – https://president.az/

24. Президентская библиотека Управления делами Президента Азербайджанской Республики – https://heydaraliyev.preslib.az/

25. Официальный интернет-сайт Фонда Гейдара Алиева – https://heydar-aliyev-foundation.org/az

26. Официальный интернет-сайт Центра Гейдара Алиева – https://heydaraliyevcenter.az/

27. Официальный интернет-сайт Милли Меджлиса– https://meclis.gov.az/

28. Электронный фотоархив Азербайджанского государственного информационного агентства – https://photo.azertag.az/archive-all

29. Электронная база Министерства юстиции Азербайджанской Республики – https://e-qanun.az/

30. Интернет-сайт Центра исследования наследия Гейдара Алиева – https://aliyevheritage.org/

31. Официальный сайт проекта Karabakh.Center – https://story.karabakh.center/ru/geidar-aliev-i-karabakhskii- vopros-v-1970-80-e-gody

×